Statut

Deklaracja dostępności » Statut

                                                                                 

 

 

U C H W A Ł A   N R  LV/586/06

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 26 października 2006r.

 

w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Świdnicy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

 

STATUT

Straży Miejskiej w Świdnicy

 

Rozdział 1

 

 Postanowienia ogólne

 

§ 1. Straż Miejska w Świdnicy, zwana dalej „Strażą”, jest samorządową umundurowaną

       formacją utworzoną zarządzeniem Nr 5/91 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 29 maja

       1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Świdnicy.

 

§ 2. 1. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Świdnica.

                   2. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny miasta Świdnicy.

                   3. Siedzibą Straży jest miasto Świdnica.

                   4. Straż używa pieczęci:

                       1) okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej 

                            Polskiej, a w otoku napis  „Straż Miejska w Świdnicy”.

                       2) prostokątnej o treści: „Straż Miejska w Świdnicy, ul. Traugutta 11,

                            58-100 Świdnica”.

 

Rozdział 2

 

 Przedmiot i zakres działalności.

 

            § 3. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego i działa na

                        podstawie:

1)       ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

       poz. 1591 z późn. zm.),

2)    ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z   

       z późn.zm.),

3)    ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.

       2104 z późn. zm.).

                   2. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta

                        Świdnicy po zasięgnięciu opinii Komendanta Policji Województwa Dolnośląskiego.

                   3. Straż jest pracodawcą dla osób w niej zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa

                        pracy. W imieniu Straży wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje

                        Komendant.

                   4. Strukturę organizacyjną, zadania jednostek organizacyjnych Straży i podział

                        kompetencyjny określa Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Świdnicy nadany

                        przez Radę Miejską w Świdnicy.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

 Umundurowanie i znaki identyfikacyjne.

 

§ 4. 1. Umundurowanie, dystynkcje, legitymacje i znaki identyfikacyjne określa  

           Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania,  

           legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.  

           U. Nr 112, poz. 713, z późn. zm.).

      2. Emblemat Straży wykonany techniką haftu komputerowego, napisy i obwódka w kolorze

          żółtym, tło ciemnogranatowe, wymiary 130mm x 105mm zawiera na środku pola

          wyhaftowany herb miasta Świdnicy. Wzór emblematu określa załącznik do Statutu.

 

 

 

          Rozdział 4

 

                                                      Gospodarka finansowa.

 

§ 5. 1. Straż działa w formie jednostki budżetowej.

       2. Koszty związane z funkcjonowaniem Straży pokrywa się z budżetu Gminy Miasto  

           Świdnica.

       3. Straż prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia

           30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawie z dnia 29 września 1994

           o rachunkowości.

      

 

 

Rozdział 5

 

V. Postanowienia końcowe.

 

§ 6. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym dla jego nadania.

 

§ 7. Traci moc uchwała nr XL/397/97 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 maja 1997r.

       w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Świdnicy.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

       Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                           Michał Ossowski