OGŁOSZENIE

Komendant Straży Miejskiej w Świdnicy ogłasza nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko strażnika miejskiego – Aplikanta w Referacie Prewencji Straży Miejskiej.

 

Strażnikiem może zostać osoba, która:

• posiada obywatelstwo polskie,

• ukończyła 21 lat,

• korzysta z pełni praw publicznych,

• posiada co najmniej wykształcenie średnie,

• cieszy się nienaganną opinią,

• jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE POSIADANIE PRZEZ KANDYDATA:

• prawa jazdy,

• zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

• ukończonych kursów specjalistycznych: kursu podstawowego strażnika miejskiego, ratownika drogowego, resuscytacji, udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobrony,

• znajomości języków obcych,

• umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych, programów do cyfrowej obróbki obrazu, • dobrej znajomości topografii miasta Świdnicy,

• umiejętności pracy w zespole i odporności na stres.

• posiadanie wiedzy z zakresu: prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach o wykroczenia, prawa administracyjnego oraz innych aktów prawnych będących w przedmiocie działania straży miejskich.

 

Aplikant straży miejskiej otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie od 5 do 20% w zależności od stażu pracy, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), możliwość otrzymania nagród uznaniowych, nagrody jubileuszowe, posiłki profilaktyczne (od 1 listopada do 31 marca), inne świadczenia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Oprócz tego, pracownik Straży Miejskiej w Świdnicy, może korzystać z dofinansowań w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dofinansowania do wczasów organizowanych we własnym zakresie, dofinansowania w okresie zwiększonych wydatków w czasie świąt, skorzystania z pożyczki na remont mieszkania, otrzymania bezzwrotnej zapomogi losowej.  

http://bip.swidnica.nv.pl/sm,a,124389,ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-aplikanta-strazy-miejskiej-w-swidnicy.html