ŚWIDNICA BEZ SMOGU

Aktualności » ŚWIDNICA BEZ SMOGU

Świdnicki magistrat przeprowadzi minimum 100 kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w instalacjach do tego nie przystosowanych w odniesieniu do osób fizycznych. Ma to związek z przyjętą przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą w sprawie aktualizacjiprogramu ochrony powietrza.

Kontrole na terenie miasta Świdnica rozpoczną się od 8 stycznia i będą przeprowadzane przez upoważnionych funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Do kontroli zostały wytypowane przede wszystkim  nieruchomości zamieszkałe (mieszkania i domy jednorodzinne), których właściciele zgłosili w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), iż eksploatują źródła ciepła opalane węglem.

Przypomnimy, że zgodnie z uchwałą antysmogową na Dolnym Śląsku od 1 lipca 2018 r. zakazane jest spalanie następujących paliw:

1.      węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem,

2.      miału węglowego o uziarnieniu mniej niż 3 mm,

3.      mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

4.      wilgotnego drewna, tj. o wilgotności powyżej 20%.

Ponadto uchwała antysmogowa wprowadza zakaz stosowania instalacji, w których następuje spalanie paliw (w szczególności kotłów, pieców i kominków):

1.      nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających 3 klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – od dnia 1 lipca 2024 r.

2.      nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających 3 i 4 klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – od dnia 1 lipca 2028 r.

- Kontrole musimy przeprowadzić ze względu na przepisy zawarte w uchwale antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Będzie ona polegać na weryfikacji przestrzegania zakazów wprowadzonych tą uchwałą, wdrażania działań naprawczych oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów. Kontrola będzie więc dotyczyła przede wszystkim wykorzystywanego źródła ciepła lub stosowanego paliwa lub popiołów paleniskowych. W przypadku podejrzenia spalania odpadów pobierane będą próbki popiołów do badania – mówi Daniela Dębek, Kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Jak podkreślają urzędnicy, celem kontroli jest doprowadzenie do dostosowania użytkowanych systemów grzewczych do obowiązujących wymagań, a także do zmiany użytkowanych paliw – co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Osoba kontrolowana ma prawo żądać okazania identyfikatora/upoważnienia do kontroli od osób przeprowadzających kontrolę, a także uczestniczyć w każdym jej etapie. Kontrolowany jest uprawniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli oraz do podpisania protokołu. Ma on również prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem. Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu, a w przypadku odmowy złożenia podpisu pod protokołem może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko prezydentowi miasta.

Za utrudnianie lub udaremnianie kontroli grożą konsekwencje prawne zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego, czyli kara pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                         Mateusz Jadach

                                                                                              Biuro Prezydent Miasta Świdnica