Skargi

Poradnik » Skargi

 

Skargi przyjmuje i rozpatruje Komendant Straży Miejskiej lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta - w każdy wtorek w godzinach 09.00-14.00  w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Dworcowej 8 .

Skargi mogą być również wnoszone:

  • pisemnie w sekretariacie Straży Miejskiej pok. nr 201
  • za pomocą poczty elektronicznej strazmiejska@sm.swidnica.pl

Wnoszona skarga winna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres osoby wnoszącej skargę (pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpoznania)

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego skargi rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca i przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w piśmie.