Zgłaszanie interwencji

Wykaz niektórych interwencji, które można zgłaszać Straży Miejskiej

 

I. Ruch Drogowy
 • nieprawidłowe parkowanie na chodnikach, trawnikach, placach zabaw,
 • parkowanie na wjazdach (wyjazdach) do posesji, garaży,
 • zastawianie dostępu do okienek piwnicznych, klatek schodowych,
 • uciążliwe naprawy pojazdów na podwórzach posesji,
 • dziury i wyrwy w jezdni, uszkodzone, brudne i nieczytelne znaki drogowe,
 • nieprawidłowe zabezpieczenie robót w pasie drogowym.
 
II. Ochrona środowiska
 • wycinka drzew, krzewów, niszczenie terenów zielonych - trawników,
 • wypalanie traw, spalanie nieczystości,
 • długotrwałe składowanie odpadów budowlanych, komunalnych (gruz poremontowy, papa, szkło, papier, zgrabki itp.),
 • uszkodzone, chore drzewa, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, utrudniające widoczność użytkownikom drogi,
 • wycieki nieczystości, przepełnione szamba, wycieki substancji chemicznych,
 • padłe zwierzęta domowe i dzikie.
 
III. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • zakłócanie spokoju przez osoby spożywające alkohol na terenie nieruchomości, w parkach, na skwerach itp.
 • zakłócanie spokoju poprzez głośne odtwarzanie muzyki,
 • wałęsające się, bezpańskie psy,
 • nie wykonywanie obowiązków nałożonych na administratorów, właścicieli posesji (odśnieżanie, usuwanie nieczystości, błota itp.),
 • nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem placówek handlowych - sprzedaż alkoholu lub papierosów nieletnim,
 • handel obwoźny, obnośny, odbywający się w miejscach innych aniżeli targowiska bez wymaganego zezwolenia,
 • brak pokryw studzienek burzowych, kanalizacyjnych, zapchane, niedrożne studzienki burzowe lub inne odbiorniki wód,
 • nieczynne, zdewastowane publiczne aparaty telefoniczne,
 • osoby bezdomne przebywające w piwnicach, klatkach schodowych posesji, strychach.
 
IV Sprawy sanitarne
 • brak ubioru ochronnego u sprzedawców w placówkach handlowych,
 • dowóz towarów, artykułów spożywczych, pojazdami budzącymi zastrzeżenia co do ich stanu sanitarnego,
 • przechowywanie towarów i ich sprzedaż przez osoby nie posiadające zezwolenia i w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 

Interwencje te można zgłaszać całodobowo na bezpłatny numer alarmowy telefonu Straży Miejskiej - 986, oraz tel. 74 851-28-88, lub osobiście w Komendzie mieszczącej się pod adresem ul. Dworcowa 2-4-6-8