O nas

Lokalne władze Świdnicy jako jedne z pierwszych uznały, że w mieście istnieje realna potrzeba powołania do życia instytucji, która byłaby dopełnieniem istniejącej już w mieście Komendy Powiatowej Policji.
W dniu 29 maja 1991 roku powołano do życia Świdnicką Straż Miejską.
Straż Miejska w Świdnicy została utworzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy - Jacka Drobnego z maja 1991 roku, zaś pierwsze patrole pojawiły się na ulicach naszego miasta 1 października 1991 roku.
Samo istnienie Straży Miejskiej w Świdnicy łączy się ściśle z osobami Komendantów nią kierującymi. Pierwszym z nich był Przemysław Perz, który włożył mnóstwo pracy w jej powstanie, jego zaangażowanie i determinacja pozwoliła właściwie działać jednostce.
W 1996 roku obowiązki komendanta przejął Piotr Kasprzak, piastując tę funkcje przez trzy lat niewątpliwie zasłużył się tym, ze ogromny nacisk kładł na właściwie ukształtowanie relacji strażnik - obywatel.

Strażnicy rozpoczynający pracę zostali umundurowani oraz wyposażeni w  środki przymusu bezpośredniego to jest: pałkę gumową, kajdanki, miotacz gazu obezwładniającego i w rewolwery na amunicję gazową. Upoważnieni zostali do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za niektóre wykroczenia z Kodeksu Wykroczeń. Początkowo było tylko dwunastu funkcjonariuszy, jednak już trzy miesiące później liczba wzrosła do 25 .  
Ówczesny okres nie był dla nich łatwy, przede wszystkim ze względu na ubogą, patrząc                             z dzisiejszej perspektywy, bazę sprzętową  - jeden radiowóz marki Polonez, słabej klasy radiostacje, co zdecydowanie utrudniało działanie w terenie.
Jednakże mimo tych i jeszcze wielu innych przeciwności strażnicy wywiązywali się z nałożonych na nich zadań, wzbudzając tym coraz większe zaufanie tak władzy jak i obywateli naszego miasta. To oni swoim postępowaniem kreowali wizerunek tej instytucji, działając w imię dobra społeczności lokalnej.
Pierwsze zadania, z którymi przyszło się zmierzyć strażnikom dotyczyły w szczególności:
- uporządkowania ruchu pojazdów w centrum miasta, postoju, (parkowania - trzeba bowiem zaznaczyć, że w okresie tym następowała zmiana nawierzchni jezdni i chodników w Rynku oraz wszystkich przyległych do niego ulicach, co dodatkowo komplikowało przejazd w tej części miasta);
- wzmożonych kontroli sanitarnych spowodowanych eksplozją handlu okrężnego i zmiana zasad funkcjonowania placówek handlowych na formułę wolnorynkową spowodowały konieczność wzmożonych kontroli sanitarnych;
-  kontroli związanych z wprowadzeniem nowej lokalizacji targowiska w miejscu dzisiejszego parkingu przed halą targową  przy ul. Budowlanej, a w późniejszym czasie  przy ul. Różanej zrodziła konieczność częstych kontroli w związku z wprowadzaniem przez handlujących do obrotu  towarów zabronionych;
- wyegzekwowania przepisów nakładających na właścicieli nieruchomości obowiązek w zakresie utrzymania czystości w obrębie posesji oraz przestrzegania wymagań sanitarnych                                                i wyposażania nieruchomości w odpowiedni sprzęt do gromadzenia odpadów komunalnych, powszechnym bowiem było wysypywanie  gruzu na chodniki i jezdnie świdnickich ulic;
- zabezpieczenia imprez kulturalnych o charakterze otwartym na ulicach miasta, a nawet i poza jego granicami - mało kto dzisiaj pamięta, że pierwsze patrole Straży Miejskiej w 1992 roku zabezpieczały odcinek specjalny Rajdu Elmot w Zagórzu   Śląskim;
- informowania mieszkańców Świdnicy o zmianach tak w wymiarze regulacji prawnych jak też instytucjonalnych w związku z transformacją ustrojową państwa;
- powiadamiania urzędów samorządowych o potrzebie interwencji w związku z pojawianiem się sytuacji wymagających takiego działania, a także potrzebie wydania stosownych uregulowań prawnych w drodze postanowień prawa miejscowego.
Warto zaznaczyć, że współczesne pojęcie "straży miejskiej (gminnej)" we wstępnej fazie formowania tejże służby przyjmowało różne nazwy. Można było więc spotkać się z takimi określeniami, jak: "policja municypalna", "straż prezydencka", "policja miejska", "służba municypalna".
Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Świdnicki Strażnik Miejski to funkcjonariusz na miarę XXI wieku, przygotowany w pełni profesjonalnie do ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku.
Strażnicy w każdym miesiącu uczestniczą w szkoleniach zawodowych profesjonalizujących ich sposób działania. Dywersyfikacja prawa sprawia, że obywatel często nie wie, z czym i gdzie się zwrócić. Strażnik Miejski może więc być nie tylko rejonowym, ale również - a może przede wszystkim - opiekunem, doradcą, dobrym znajomym. Zwracając się do niego w jakiejkolwiek sprawie należy pamiętać, że przekazane mu informacje są objęte prawną ochroną. W przypadku niewłaściwego zachowania Strażnika każdy ma prawo złożyć na niego skargę u Komendanta Straży Miejskiej.
(patrz: PRZEWODNIK- SKARGI)