Kontakt

1.RODO
2. Komenda
3. Komendant
4. Godziny pracy Straży Miejskiej
5. Numer konta bankowego


Biuletyn Informacji Publucznej Straży Miejskiej w Świdnicy

http://bip.swidnica.nv.pl/sm

 

 


1. RODO

 

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE2016/679) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

3. Pana/Pani  dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (Dz.U.2018.0.928) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.  z 2017r. poz.2077)

4. Pana/Pani/dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt

5. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

7. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy

8. Straż Miejska w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania  danych w postaci profilowania

 

2. Komenda

STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY
ul. Dworcowa 2-4-6-8
58-100 Świdnica

NUMER ALARMOWY CAŁODOBOWY  : 986

NUMER CAŁODOBOWY: 74/ 851-28-88
3.Komendant

Zgodnie z ustawą  Dz. U. Nr 123, poz. 779 z 1997 r. z późn. zm.

,,Strażą kieruje komendant, zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W przypadku nieotrzymania opinii wójt, burmistrz (prezydent miasta) może zatrudnić komendanta po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii.''

Kompetencje Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy:

-zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Straży Miejskiej,
-kieruje jej działalnością,
-reprezentuje oraz działa w imieniu Straży Miejskiej wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
-składa sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską oraz przekazuje Prezydentowi miasta Świdnicy informacje o sytuacji w mieście.

Godziny przyjmowania interesantów przez Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy:
wtorek, godz. 09:00-14:00
telefon:  74-851-56-74

4. Godziny pracy Straży Miejskiej

 • Sekcja Służby Dyżurnej:
  całodobowo tel. 986 lub 74/851-56-70                                                               
 • Sekcja Służby Patrolowej i Strażników Rejonowych
  całodobowo tel. 986 lub  74/851-56-77                                                       
 • Kierownik Prewencji:
  poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00  tel. 74/851-56-73           
 • Starszy Inspektor - Sekcja Służby Dyżurnej i Rejestracji Elektronicznej:
 • Starszy Inspektor - Sekcja Służby Patrolowej i Strażników Rejonowych: 

          poniedziałek - piątek 06:00 - 22:00  tel. 74/851-56-78 

 • Referat Finansowo-Administracyjny:                                                

          poniedziałek - piątek 07:00 - 15:00                                                       

 • SEKRETARIAT tel. 74/851-56-74                                                          

          e-mail:strazmiejska@sm.swidnica.pl        

 • KSIĘGOWOŚĆ tel.74/851-56-71 i 74/851-56-81

5. Numer konta bankowego

Straż Miejska w Świdnicy
KONTO BANKOWE w PeKaO S.A
83 1240 1978 1111 0010 1455 4057

 

Wpłaty z tytułu mandatów karnych
Gmina Miasto Świdnica
KONTO BANKOWE w PeKaO S.A
77 1240 3464 1111 0010 4608 7428