Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Straż Miejska w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP  http://bip.swidnica.nv.pl/sm 

Dane teleadresowe jednostki:

STRAŻ MIEJSKA W ŚWIDNICY

ul. Dworcowa 2-4-6-8

58-100 Świdnica

NUMER ALARMOWY CAŁODOBOWY: 986

NUMER CAŁODOBOWY: 74/ 851-28-88

e-mail: strazmiejska@sm.swidnica.pl

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub  wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej   i są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Dołożymy starań, aby  zmienić istniejące pliki, a nowe przygotowywać w sposób poprawny

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Pod adresem podmiotowym strony BIP http://bip.swidnica.nv.pl/sm istnieje możliwość zmiany wielkości liter na stronie, znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści i podświetlanie linków.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Edward Świątkowski 
e-mail: e.swiatkowski@sm.swidnica.pl 
Telefon: +48 74 851 56 73

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: +48  74 851 56 74  lub drogą elektroniczną:  strazmiejska@sm.swidnica.pl                  

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Straży Miejskiej w Świdnicy znajduje się w budynku Dworca PKP   przy ulicy Dworcowej 2-4-6-8. Do budynku prowadzą dwa główne wejścia znajdujące się  od ulicy Dworcowej oraz od Holu Dworca PKP z podjazdami dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia można przejść lub dojechać wózkiem inwalidzkim z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejścia do budynku Dworca PKP są płaskie i nie sprawiają problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście jest dostępne  w godzinach 5:00 – 23:00.

W holu Dworca w pomieszczeniu Dyżurnego Straży Miejskiej mogą być obsługiwane osoby  ze szczególnymi potrzebami.                                                                                                                                   

2. W odległości 10 m znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

3. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. W Straży Miejskiej można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty. Możliwość obsługi możliwa jest poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny i tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty).

5. Budynek Straży Miejskiej jest budowlą trzykondygnacyjną zaś Dworca PKP, gdzie znajduje się pomieszczenie Dyżurnego Straży Miejskiej, jednokondygnacyjną i jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

6. W Holu Dworca PKP znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.