ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

Aktualności » ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE

- terminy wszystkich wezwań do osobistego stawienia się celem złożenia wyjaśnień w toczących się postępowaniach wyjaśniających, wysłanych pocztą, zostają odroczone do odwołania. Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wyjaśnień w powyższych sprawach drogą korespondencyjną. Więcej informacji w przedmiotowym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 74 851 56 78 lub 74 851 56 77 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-21.00)

- kontakt z mieszkańcami miasta w miejscu ich zamieszkania zostanie ograniczony do niezbędnego minimum, wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, z zachowaniem podstawowych zaleceń sanitarnych,

- w sprawach interwencji bieżących zachęcamy do korzystania z telefonu alarmowego straży miejskiej – 986. Prosimy o ograniczenie kontaktu osobistego do niezbędnego minimum z zachowaniem zasady, iż w pomieszczeniu do obsługi interesantów przez dyżurnego naszej jednostki, może przebywać jedna osoba,

- w przypadku osobistego kontaktu z funkcjonariuszami straży miejskiej uprasza się o zachowanie zalecanej odległości 1 metra.

Powyższe zasady obowiązywać będą do odwołania.